Nicolai Bache takes a tour around our first lap prototype.